Tư vấn - Hỗ trợ

Chi mua sách cho nhân viên có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN?
5 (100%) 3 votes

03 báo cáo tài chính cơ bản giúp bạn điều hành doanh nghiệp

Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ sách kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh… Xem tiếp